Zezwolenie czy koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej

Pewne rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania zezwolenia, koncesji lub wpisu do stosownego rejestru działalności regulowanej. W przypadku działalności wymagających wpisu do rejestrów regulowanych wraz z wnioskiem o wpis można złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych dla danego typu działalności gospodarczej. W przypadku dokonywania wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej przez internet należy i tak osobiście złożyć oświadczenie w urzędzie o spełnieniu wymagań co do danej działalności regulowanej. Działalność regulowana to na przykład działalność w zakresie organizacji usług turystycznych, działalność związana z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, działalność w zakresie szkolenia podyplomowego prowadzona przez przedsiębiorców, działalność w zakresie wyrobów spirytusowych, działalność w zakresie usług detektywistycznych i wiele innych działalności, na które obowiązujące przepisy nakładają stosowne klauzule wykonalności i wymagań. Zezwolenia i koncesje wydawane są przez stosowne urzędy. Koncesje są aktami administracyjnymi co oznacza, iż wydawane są w drodze decyzji. Obejmują działalności szczególnie istotne z uwagi na bezpieczeństwo czy ważny interes państwa. Działalność koncesjonowana wymieniona jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a obejmuje branże tkj. np. przewozy lotnicze, prowadzenie kasyn, obrót energią i paliwami, ochronę osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, poszukiwanie złóż. Koncesje odnoszą się więc do istotnych dziedzin życia społecznego. Z kolei zezwolenia są bardziej powszechne i odnoszące się jedynie do wyrażenia zgody dla przedsiębiorcy w formie decyzji administracyjnej po spełnieniu przez niego kryteriów dopuszczalności do wykonywania danego zawodu czy danej usługi.