Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) bywa określane jako holistyczne podejście do kwestii związanych z działalnością gospodarczą, w celu sprostania pragnieniom i potrzebom klientów. Zakładanie i prowadzenie firmy w myśl filozofii BPM promuje efektywność biznesową i wydajność przy jednoczesnym dążeniu do innowacji, elastyczności i integracji z nowoczesną technologią. BPM najogólniej rzecz ujmują próbuje poprawiać schematy działań, które w sposób ciągły są stosowane w organizacji. Można zatem opisać BPM jako proces optymalizacji procesu. Twierdzi się, że BPM umożliwia organizacjom bycie bardziej wydajnymi, bardziej skutecznymi i zdolnymi do adaptacji zmian, w miejsce funkcjonalnie skoncentrowanego, tradycyjnego podejścia do zarządzania. Zakładanie i prowadzenie firmy jest wówczas bardziej opłacalne i rozwojowe. Procesy takie jak obsługa klienta, czy zarządzanie sprzedażą, są kluczowe dla każdej organizacji, ponieważ mogą one generować przychody, a często stanowią znaczną część kosztów. Z perspektywy kierownictwa procesy to strategiczne aktywa organizacji, które muszą być rozumiane, zarządzane, by poprawiały systematycznie wartość dodaną produktów i usług dla klientów. Podejście to można przyrównać do Total Quality Management, które polega na ciągłym szukaniu metod doskonalenia procesu.