Wycena obrotu materiałowego

Przychód materiałów w przedsiębiorstwie może być wyceniany według różnych cen. Przyjęta cena, według której dokonuje się wyceny jest nazywana ceną ewidencyjną. Może nią być zmienna cena zakupu materiałów. Jest to rzeczywista cena, którą płaci nabywca materiałów, pomniejszona o podatek VAT. Stosuje się ją, gdy koszty zakupu materiałów są niewielkie, gdyż wtedy lepiej jest je bezpośrednio zaliczyć w koszty działalności. Kolejną zmienną ceną jest cena nabycia. Jest to cena zakupu materiałów powiększona o koszty związane z tym zakupem. Do tych kosztów zaliczamy koszty transportu, załadunku, wyładunku, czy ubezpieczenia i inne. Stosowanie zmiennych cen ewidencyjnych jest bardzo uciążliwe dla przedsiębiorcy, ponieważ dokonuje on zakupu materiałów od różnych dostawców, po różnych cenach, pochodzących z różnych źródeł. Nieraz, wyceniając rozchód, trudno byłoby ustalić, z jakiej dostawy ta partia materiałów pochodzi. W tym celu powstały stałe ceny ewidencyjne, które są wcześniej zaplanowane dla każdego materiału z osobna, bez względu na ich pochodzenie czy faktyczną cenę u różnych dostawców. Stała cena jest ustalana na danego okresu sprawozdawczego. Jednak w momencie zaksięgowania przychodu materiałów w cenie zakupu a rozchodu w cenie planowanej, powstają różnice między tymi wielkościami. Dlatego powstało konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów.