Rozliczanie kosztów w firmie

Każde przedsiębiorstwo oprócz przychodów generuje również koszty. Księgowy najlepiej się w tym orientuje, ponieważ każda operacja gospodarcza jest przez niego księgowana. Zgodnie z przyjętym planem kont, przedsiębiorstwo może rozliczać koszty na układzie rodzajowym, funkcjonalnym lub na obu. Układ rodzajowy to układ, do którego należą: Amortyzacja, Umorzenie środków trwałych, Wynagrodzenia, Podatki i opłaty, Usługi obce, Zużycie materiałów i energii, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i Pozostałe koszty rodzajowe. Z kolei układ funkcjonalny obejmuje między innymi konta: Koszty działalności podstawowej, Koszty handlowe, Koszty wydziałowe, Koszty zakupu, Koszty sprzedaży, Koszty działalności pomocniczej, Koszty ogólnego zarządu. W zależności od tego czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem produkcyjnym, handlowym czy usługowym, część z tych kosztów występuje, a część nie. Stosowanie układów 4 i 5 rozliczania kosztów polega na zaksięgowaniu kosztu w układzie rodzajowym i przeksięgowaniu go za pomocą konta Rozliczenie kosztów na układ funkcjonalny. Stosowanie obu tych układów daje przedsiębiorcy pełny obraz poniesionych kosztów z rozdzieleniem na rodzaj kosztu i jego funkcję w działalności gospodarczej, którą prowadzi. Sprzyja to efektywnemu zarządzaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem.