Poprawne nazewnictwo firmy osoby fizycznej

Osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność gospodarczą powinna w nazwie swojej firmy używać imienia i nazwiska. Oprócz tego w nazwie przedsiębiorstwa osoby fizycznej można zawierać innego rodzaju zwroty, które będą stanowić o firmie tego przedsiębiorcy. Niepoprawnym jest stwierdzenie jednoosobowa działalność gospodarcza. Przepisy prawa nie definiują takiego pojęcia. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi przedsiębiorstwo, to bez względu na to czy zatrudnia pracowników czy wykonuje pracę samodzielnie poprawną nazwą takiej działalności jest stwierdzenia: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Osoba fizyczna może prowadzić przedsiębiorstwo także w formie spółki cywilnej. Wspólnikami spółki cywilnej może być kilka osób prowadzących działalność gospodarczą. Firma osoby fizycznej jest nazwiskiem, stąd słusznym jest stwierdzenie, iż firmuję swoje przedsiębiorstwo swoim nazwiskiem. Przedsiębiorca takie odpowiada całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne. Wykonywanie działalności przez osobę fizyczną to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną może nastąpić w momencie uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub od daty wpisane do CEiDG, określonej jako moment rozpoczęcia działalności podmiotu.