Odpowiedzialność poręczyciela kredytu

Kredytobiorca przed zaciągnięciem zobowiązania musi udowodnić możliwość jego późniejszej spłaty. Jedną z form zabezpieczenia kredytu jest znalezienie poręczyciela. Zgadzając się na taką funkcję, osoba zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku, gdy wierzyciel nie może jej dokonać. Takie zobowiązanie powstaje po podpisaniu odpowiedniej umowy, w której strony w dość dowolny sposób mogą określić swoje wymagania. Umowa taka nie jest warunkiem koniecznym, wystarczy złożenie przez poręczyciela stosownego oświadczenia. Warunki spłaty zobowiązań przez poręczyciela mogą ulegać przeobrażeniom w miarę zmieniania się zakresu długu. Oznacza to m.in. mniejszą wysokość zobowiązań przy spłacie części długu przez wierzyciela. Jednocześnie jednak zobowiązanie się zwiększa, jeżeli kredytobiorca nie wywiązuje się regularnie z obowiązku spłacania rat, co powoduje narastanie odsetek, za które w razie niemożności spłaty przez wierzyciela również odpowiada poręczyciel. Aby ustrzec się tego typu odpowiedzialności, poręczyciel może wskazać w zawieranej przed zaciągnięciem kredytu umowie do jakiej wysokości udziela poręczenia. Poręczenie takie można ustalić w ten sposób, że będzie ono dotyczyć tylko kwoty głównej, bez zobowiązania się do spłaty karnych odsetek i innych zobowiązań.