Czym jest business intelligence?

Czym jest business intelligence?

Business Intelligence (BI) jest zbiorem teorii, metod, procesów, architektur i technologii, które przekształcają surowe dane w znaczące i przydatne informacje dla celów biznesowych. Zakładanie i prowadzenie firmy w sposób wykorzystujący BI umożliwia obsługę dużej ilości informacji, które są w stanie określić i rozwijać nowe możliwości biznesowe. Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań i realizacji skutecznej strategii może zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku i stabilność długookresową. Zakładanie i prowadzenie firmy może być znacznie ułatwione dzięki BI. Funkcje technologii business intelligence umożliwiają między innymi analityczne przetwarzanie danych online, analizy offline, eksplorację danych, wyodrębnienie procesów, złożone przetwarzanie zdarzeń, zarządzanie wydajnością firmy, benchmarking, text mining, analizy predykcyjne oraz integrację z Google Analytics. Choć termin business intelligence jest czasem synonimem wywiadu konkurencyjnego (ponieważ oba podejścia wspierają podejmowanie decyzji), BI korzysta z technologii, procesów i aplikacji do analizy głównie procesów wewnętrznych, struktur danych i schematów biznesowych, podczas gdy wywiad konkurencyjny gromadzi, analizuje i upowszechnia informacje skupiające się na konkurentach firmy. W tym rozumieniu business intelligence może być traktowane jako podzbiór wywiadu konkurencyjnego.