Statut partii WiP

I. Cele i sposób działania partii „Wolność i Praworządność”

l) Wolność i Praworządność (dalej: "WiP") jest partią polityczną powołaną do brania udziału w wyborach pod hasłami wyrażonymi w jej Programie, stanowiącym załącznik do Statutu.

2) WiP bierze udział w wyborach i referendach ogólnopolskich, włącznie z wyborami uzupełniającymi i samorządowymi.

3) WiP dąży do umieszczenia osób startujących ze swoich list wyłącznie w ciałach ustawodawczych. Osobom tym nie wolno zajmować jakichkolwiek stanowisk w administracji państwowej lub na stanowiskach sędziowskich.

4) WiP dąży do wprowadzenia w Polsce, metodami przewidzianymi w Konstytucji RP, Państwa Prawa.

II. Członkowie WiP

5) Członkami WiP mogą być wyłącznie obywatele RP powyżej 18.go roku życia, mający pełne prawa obywatelskie.

6) Członkiem WiP zostaje się z chwilą podpisania Deklaracji o wstąpieniu do WiP i przyjęciu jej przez Prezesa Rady WiP. Z chwilą przekroczenia liczby 1500 członków o przyjęciu decyduje Prezes Rady Oddziału.

7) Członkostwo w WiP ustaje wskutek:

a) śmierci członka

b) zgłoszenia wystąpienia z WiP osobiście lub listem poleconym.

c) usunięcia z Partii przez Radę. W przypadku przekroczenia liczby 1500 Członków o usunięciu decyduje Rada macierzystego Oddziału.

8) Obowiązkiem Członka jest działanie na rzecz uzyskania przez WiP jak największej liczby miejsc w ciałach ustawodawczych przez osoby dążące do urzeczywistnienia jej Programu oraz płacenie składki, jeśli zostanie uchwalona przez Konwent.

9) Członek WiP ma prawo:

a) Uczestnictwa w Konwencie osobiście lub przez Delegatów

b) Uczestnictwa w Zjeździe Okręgowym

c) brania udziału w imprezach organizowanych przez Partię.

d) zgłaszania wniosków do Rady lub Rady swojego Oddziału

III. Organy WiP

III-A - Konwent

10) Najwyższą władzę w WiP sprawuje Konwent.

11) Konwent składa się z Członków WiP; w przypadku przekroczenia liczby 500 Członków Rada może, (a przy przekroczeniu liczby 2000 musi) - ogłosić obrady poprzez Delegatów, w proporcji ustalonej przez Radę.

12) Konwent zwoływany jest przez Radę WiP (dalej: "Radę") na rok przed spodziewanym terminem wyborów, nie rzadziej jednak, niż raz na pięć lat. Gdyby Rada nie miała pełnego składu, Konwent zwołuje Prezes. Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% Uczestników, o ile Statut nie stanowi inaczej.

13) Konwent wytycza ogólne kierunki działania WiP przed wyborami. Nie mogą być one sprzeczne z Programem WiP..

14) Konwent wybiera Członków Rady - w tym najpierw Prezesa i dwóch vice-Prezesów.

15) Konwent po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zwykłą większością głosów udziela absolutorium członkom ustępującej Rady. Osoby, które nie otrzymają absolutorium, nie mogą wejść do Rady. W przypadku nie uzyskania absolutorium odpowiedzialność za ew. zgłoszenie przestępstwa Prokuraturze spoczywa na Sekretarzu Rady.

16) Konwent może uchwalić składkę partyjną.

17) Konwent większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 50% Uczestników może dokonać zmiany Statutu

18) Konwent wybiera zwykłą większością Komisję Rewizyjną, której kadencja równa jest kadencji Rady

III-B Rada WiP

19) Rada WiP liczy od 15 do 21 osób. Ich kadencja trwa do chwili rozpoczęcia następnego Konwentu

20) W przypadku powstania vacatu Rada może uzupełnić swój skład przez kooptację większością 2/3; W przypadku zmniejszenia liczby Członków Rady poniżej 15 osób Prezes w ciągu 3 miesięcy zwołuje Konwent

21) Kandydaci do Parlamentu powoływani są przez Radę przy zasięgnięciu opinii Rady właściwego Oddziału. Kandydaci do Sejmików wojewódzkich i samorządów niższego szczebla powoływani są przez Radę Oddziału lub Prezesa właściwego Regionu, jeśli istnieje i sprawa dotyczy Oddziałów w jego Regionie.

22) Na posiedzeniach Rady obowiązuje zwykła większość głosów. Pat rozstrzyga głos Prezesa następnie I v-Prezesa i II v-Prezesa.

23) Rada ma prawo usuwania z WiP Członków, których postępowanie jest sprzeczne z Programem WiP

24) Rada zwołuje Konwent i decyduje o trybie jego zwołania

III-C Prezydium Rady

25) Prezesa Rady, obydwu v-Prezesów wybiera Konwent, Sekretarza i Skarbnika, wraz z Prezesami stanowiących Prezydium, mianuje i odwołuje Prezes. W przypadku vacatu Rada może uzupełnić skład Prezydium.

26) W sprawach WiP mogą się oficjalnie wypowiadać się wyłącznie członkowie Prezydium lub osoby przez nich upoważnione. Decyzje w sprawach zasadniczych podejmuje Prezes, który może to uprawnienie delegować na innego Członka Prezydium.

27) Prezydium stanowi władzę wykonawczą WiP. Kadencja członków Prezydium trwa do rozpoczęcia następnego Konwentu.

III-D Komisja Rewizyjna

28) Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Konwent

29) Bezpośrednio po wyborze Komisja Rewizyjna wyłania Przewodniczącego Komisji, który ma prawo zwoływać jej posiedzenia w razie potrzeby lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady

IV. Finanse WiP

30) Na finanse WiP składają się wyłącznie składki, wpływy od osób prywatnych (w tym: od Senatorów i Posłów wybranych z list WiP) i firm, zgodnie z :Ustawą o partiach politycznych - oraz z przewidzianych tą Ustawę dotacyj. WiP domagać się będzie w Parlamencie likwidacji finansowania partyj z kieszeni podatnika.

31) Rada może zobowiązać każdego Kandydata na członka Ciała Ustawodawczego do złożenia weksla gwarantującego przekazywanie ustalonego przez Radę procentu apanaży parlamentarnych lub określonej kwoty na rzecz WiP.

32) Pieniądze WiP przechowywane są zgodnie z Ustawą o partiach politycznych - i nie mogą być inwestowane ani wydawane na inny cel, niż koszty sądowe i adwokackie, propaganda lub bezpośrednie działania wyborcze. O ich wydawaniu decyduje Skarbnik - przy większych sumach: z kontrasygnatą Prezesa. Wielkość tej sumy ustala corocznie Rada; jeśli jej nie ustali do 23-XII przyjmuje się, że w roku następnym jest ona taka, jak w roku poprzednim. .

33) WiP nie ma prawa zaciągania jakichkolwiek pożyczek lub innych zobowiązań finansowych. W przypadku zmiany tego postanowienia uprawnienie takie przysługuje całemu Prezydium przy zachowaniu jednomyślności.

34) Informację o działalności finansowej Partii sporządza Skarbnik, a zatwierdza Sekretarz.

V. Oddziały, Koła i Sekcje WiP

35) Oddziały WiP tworzone są zgodnie z granicami okręgów wyborczych do Sejmu RP.

36) Rady Oddziałów, liczące zgodnie z uchwała Zjazdu Oddziału od 3 do 33 członków, wybierane są spośród członków z danego rejonu.

37) Przewodniczący Rady Oddziału wybierany jest przez Zjazd Oddziału spośród członków Rady Oddziału większością 2/3 głosów. W przypadku nieuzyskania przez nikogo takiej większości Przewodniczącego wybiera Rada Oddziału na pierwszym posiedzeniu 38) Jeśli Statut nie stanowi inaczej, do Rad Oddziałów stosowane są te same przepisy, co do Rady WiP

39) Zjazdy Oddziałów powinny odbywać się nie później, niż na tydzień przed terminem Konwentu WiP.

40) Przewodniczący Rady Oddziału mianuje Sekretarza i Skarbnika Oddziału.

41) Sekretarz Oddziału nie rzadziej, niż raz na dwa miesiące informuje pisemnie Sekretarza Partii o działalności Oddziału.

42) Oddziały nie mają prawa prowadzenia działalności finansowej. W przypadku pozyskiwania lub wydawania pieniędzy na cele wyborcze za prawidłową gospodarkę odpowiada Skarbnik mianowany przez Prezesa Rady Oddziału i zatwierdzany przez Skarbnika Partii.

43) Rada WiP może zawiesić lub usunąć władze Oddziału większością 2/3 głosów - lub zwykłą większością na wniosek 1/3 Członków Oddziału.

44) W celu usprawnienia organizacji Prezydium może pogrupować Oddziały w Regiony. Prezesa Regionów powołuje i odwołuje Prezes WiP. Prezes Regionu może powołać Sekretarza Regionu. Na wniosek Prezesa Regionu II V-Prezes może powołać V-Prezesa Regionu. Pełnia oni wyłącznie funkcje koordynujące i reprezentujące WiP wobec władz wojewódzkich.

45) Koła WiP nazywane będą Kołami Sympatyków Janusza Korwin-Mikkego i mogą być powoływane przez Rady Oddziałów na ściśle określonym przez nie terenie.

46) Sekcje WiP działają wśród określonych grup wyborców. Powoływane są przez Radę po zatwierdzeniu regulaminu ich działania przez Sekretarza. Mogą też być powoływane przez Radę Oddziału do działania na terenie okręgu; ich regulamin zatwierdza wtedy Sekretarz danego Oddziału.

VI. Postanowienia przejściowe

47) Do czasu zwołania pierwszego Konwentu wszystkie jego uprawnienia posiada Tymczasowa Rada WiP

48) Tymczasową Radę WiP stawi grono 15 Członków-Założycieli oraz osoby dokooptowane w trybie art. 20

VII. Postanowienia końcowe

49) Spory i niejasności statutowe rozstrzyga jednoosobowo Prezes WiP lub delegowana przezeń osoba. Rozstrzygniecie jest ostateczne.

50) Siedzibą WiP jest m.st. Warszawa.

51) Rady Oddziałów działają w miejscowościach będących siedzibami Okręgowych Komisyj Wyborczych. Wyjątki od tej reguły muszą być zaakceptowane przez Sekretarza.

52) Godło WiP ustalane jest przez Radę.

53) W przypadku śmierci p.Janusza Korwin-Mikkego lub niemożności brania przezeń udziału w życiu politycznym, Rada natychmiast zwołuje Konwent, który zbiera się nie później, niż po dwóch miesiącach. Konwent większością 2/3 głosów może zdecydować o kontynuacji WiP. Jeśli tego nie uczyni, WiP ulega na mocy samego Statutu rozwiązaniu, jej majątek przechodzi na Skarb Państwa, zaś dokumenty zostają przekazane do Archiwum Akt Nowych.