Wpłaty

Wolność i Praworządność - Zarys programuProgram Partii „Wolność i Praworządność”

"Wolność i Praworządność" jest partią konserwatywno-liberalną co oznacza, że uznajemy tradycyjne wartości za godne kultywowania, przy jednoczesnym uznaniu, że indywidualna wolność zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym jest najważniejsza. Jesteśmy przekonani, że podporządkowanie życia tym wartościom jest pewną drogą prowadzącą zarówno do skokowego wzrostu poziomu życia obywateli, jak i wzmocnienia zrujnowanych więzi społecznych w Polsce.

Podstawowe cele, które chcemy osiągnąć przedstawiamy niżej:

1.

W przekonaniu, że jedynym fundamentem, na którym można zbudować prawidłowo funkcjonujące państwo jest trwała moralność chcemy, by państwo w każdym przejawie swojego działania opierało się na tym, dzięki czemu zachodnia cywilizacja osiągnęła swoje sukcesy: na godności, honorze, prawdzie, wolności, własności prywatnej i odpowiedzialności.

Prawo obowiązujące w państwie będzie respektować wolności osobiste obywateli ograniczając działania urzędników państwa jedynie do zabezpieczenia interesów ludzi .
Najpełniej wyznaczają to dwie maksymy: "Chcącemu nie dzieje się krzywda" oraz "Twarde prawo lecz prawo".

2.

Chcemy by zachowany był i ściśle przestrzegany rozdział władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, przy czym zakres ich działania powinien być jasno określony i w żadnym razie nie mogą się na siebie nakładać ani wzajemnie przenikać. Władze Państwa dla dobra obywateli powinny wzajemnie się ograniczać i kontrolować w trosce o właściwe wypełnianie swoich zadań względem obywateli.

3.

Skuteczność działania władz zależy od ich zdolności finansowych. Budżety władz winny być konstruowane wyłącznie w oparciu o podatki. Deficyt budżetowy będzie zakazany a zaciąganie pożyczek ograniczone do sytuacji wyjątkowych, ze wskazaniem sposobu ich sfinansowania. Podatki będą stabilne i będą mogły być nakładane tylko w celu wykonania zadań przewidzianych konstytucją i - w przypadku samorządów - dla wykonania zadań zleconych przez lokalne społeczności.

Jakakolwiek działalność gospodarcza państwa czy gminy - jako stwarzająca nieuczciwą konkurencję - będzie bezwzględnie zakazana.

4.

Działalność gospodarcza będzie prowadzona w oparciu o prywatną własność środków produkcji osób fizycznych lub ich dobrowolnych związków. Wszelkie podatki regulujące: cła, subsydia i dotacje będą drastycznie ograniczane - aż do całkowitego zniesienia w zakreślonym terminie. Wprowadzenie jakichkolwiek nowych podatków możliwe będzie wyłącznie w drodze ustawy po znacznie wydłużonym w stosunku do teraźniejszości vacatio legis.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wynikać może jedynie z powodu nieodwracalnej szkodliwości dla jej otoczenia.

5.

Armia musi być zdolna do obrony terytorium państwa dlatego budżet obronny powinien być zwiększony. Za jedynie skuteczną uważamy armię w pełni zawodową składającą się z ochotników.

Powszechny i swobodny dostęp do broni palnej (z wyłączeniem wielokrotnych przestępców i osób psychicznie chorych) przy zachęceniu obywateli do uzbrojenia się stanowić będzie dodatkowe i niebagatelne wsparcie dla armii w kryzysowej sytuacji.

6.

Szkolnictwo będzie całkowicie zdecentralizowane i sprywatyzowane. Państwo nie może uzurpować sobie żadnego prawa do narzucania rodzicom czego i jak długo należy uczyć dzieci i sposobów ich wychowania. Zlikwidujemy fikcję "bezpłatnego szkolnictwa" - to obywatele ponoszą całkowity ciężar finansowania systemu edukacji i to oni w zamian za swoje pieniądze mają prawo kształcić swoje dzieci w sposób, jaki uznają za dobry.

Państwo nie może finansować kultury - zostanie ona poddana mechanizmom rynkowym i prywatnemu mecenatowi. Działalność naukowa i kulturalna nie może być w żaden sposób ograniczana - te dziedziny powinny leżeć poza obszarem zainteresowania państwa. Niedopuszczalne będzie koncesjonowanie środków masowego przekazu i cenzura prewencyjna.

7.

Prawo stanowione będzie w oparciu o uniwersalne zasady moralne wypływające z chrześcijaństwa, natomiast wyznanie i światopogląd obywateli jest obszarem w żaden sposób nie podlegającym zainteresowaniu państwa.