Wpłaty

Tytułem wstępu...


Najważniejsze wartości dla "Wolności i Praworządności" to: wolność osobista, własność prywatna, odpowiedzialność za własne czyny, a także praworządne państwo.

Wolność osobista

Sprzeciwiamy się dyskryminacji mniejszości poprzez narzucanie woli większości i wpływowi polityków na życie jednostki. Każdy człowiek ma prawo postępować zgodnie ze swoją wolą i rozumem, ponosząc pełnię odpowiedzialności za swoje czyny. Władza państwowa nie powinna decydować co ludziom wolno a czego nie, za wyjątkiem czynów naruszających wolność, własność i nietykalność osobistą innych osób.

Wolność gospodarcza

Jesteśmy przekonani, że jedyną drogą do osiągnięcia szybkiego wzrostu gospodarczego jest wprowadzenie pełnej wolności gospodarczej.

Nie krępowana przez decyzje urzędników (koncesje, zezwolenia, limity produkcji) oraz przez wysokie i skomplikowane podatki inicjatywa i pomysłowość ludzka zapewnią krajowi rozkwit a jego mieszkańcom dobrobyt. Każdy powinien ponosić konsekwencje swoich działań (także te negatywne), a nie liczyć na pomoc ze strony państwa, pochodzącą z pieniędzy tych, którzy ciężką i uczciwą pracą wypracowali większy zysk. Pomoc osobom potrzebującym powinna wynikać wyłącznie z dobrej woli (np. poprzez fundacje), a nie z przymusu - tak jak obecnie.

Własność prywatna

Opowiadamy się za całkowitą prywatyzacją majątku państwowego - człowiek lepiej dba o swoją własność niż państwo o wspólną, czyli tak naprawdę niczyją. To właśnie państwowa własność jest najczęściej przyczyną bałaganu i kiepskiej organizacji wielu instytucji i przedsiębiorstw a także okazją do marnotrawstwa i korupcji. Usługi świadczone przez państwo są zwykle na skandalicznie niskim poziomie, dlatego też opowiadamy się za wolną konkurencją między prywatnymi podmiotami gospodarczymi, w tym także szkolnictwem i służbą zdrowia jako tymi dziedzinami, które powinny zapewniać najwyższą jakość usług.

Praworządne państwo

Jesteśmy zwolennikami prostego i zrozumiałego prawa, które jest przestrzegane i egzekwowane, a jego łamanie - surowo karane. Nad przestrzeganiem prawa czuwać powinna dobrze opłacana policja, mająca spore uprawnienia do walki z przestępczością, a także niezawisłe sądy. Wyznajemy zasadę "zero tolerancji", co oznacza, że za każde, nawet drobne przestępstwo należy się kara. Opowiadamy się za przywróceniem kary śmierci dla morderców oraz zaostrzeniem warunków odbywania kar dla pozostałych przestępców. Należy skończyć z pobłażliwością wobec osób nie potrafiących uszanować podstawowych zasad współżycia społecznego!

Światopogląd

W sprawach społecznych nasz światopogląd można określić jako konserwatywny. Opowiadamy się za ochroną pewnych naturalnych praw, przysługujących każdemu, takich jak: ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawda, honor, szacunek dla tradycji i symboli wiary. Sprzeciwiać się będziemy próbie narzucenia jakiegokolwiek światopoglądu, wyznania, czy stylu postępowania innym, przez poszczególne grupy i organizacje, uważające się za "reprezentantów" określonych środowisk. Każdy ma prawo do dowolnego postępowania, wyznania czy poglądów, pod warunkiem że nie narusza to dobrego smaku i poczucia godności innych osób.

Polityka zagraniczna

W polityce zagranicznej kierować się będziemy przede wszystkim interesem kraju. Jesteśmy zwolennikami swobodnej wymiany dóbr i usług między Polską a innymi krajami, brakiem ograniczeń w handlu międzynarodowym, w przepływie ludności, a także dodatkowym kosztom w postaci ceł nakładanym na obce towary. Za korzystną uważamy jak najszerszą współpracę gospodarczą z innymi państwami. Chcemy integracji gospodarczej, lecz nie politycznej. Za niedopuszczalne uważamy ingerowanie Polski w wewnętrzne sprawy innych państw, podobnie jak sprzeciwiać się będziemy narzucaniu prawa przez obce państwa Polsce. To Polacy powinni decydować o kształcie prawa i wysokości podatków w swojej Ojczyźnie, a za wszelkie niedoskonałości rozliczać wyłącznie polityków wybranych w powszechnych wyborach. Bronić będziemy także własnej waluty, będącej gwarantem niezależności finansowej.

Jeśli wartości i poglądy wyznawane przez "Wolność i Praworządność" są Ci bliskie - dołącz do nas.


Pamiętaj - aby zwyciężyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych!